ДИНИ БЕХЙ

АНДЕШАИ НЕК, ГУФТОРИ НЕК, КИРДОРИ НЕК

Archive for the ‘Сиёсат’ Category

Чи гуна метавон зартуштй шуд?

Posted by zandguy on October 25, 2010

Чи гуна метавон зартуштй шуд?

Мўбад Комрон Чамшедй

(Баргардони Дилшод Азимов)

Posted in Авесто, Ашу Зартушт, Бехдин, Омузиш, Сиёсат | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

https://behdin.wordpress.com

Posted by zandguy on December 4, 2008

farvahar1

Анчуман

Коркард ва барномахо

Чанд вожаи динй

Бехдин

Вижагихои як бехдин

Шиносаи як зартуштй

Бехдин кист?

Нишонаи як зартуштй

7 Амшоспанд

Вижагихои Ахуро Маздо

Ашу Зартушт

Зоиши Ашу Зартушт

Чаро Ашу Зартушт пас аз зоиш механдад?

Офарингон ва чон бохтан

Чигунагии чон бохтани Ашу Зартушт

Дидори Ашу Зартушт бо Бахман

Ривоят

Ашу Зартушт танхо пайгамбар

Ашу Зартушт кист?

Каъбаи Ашу Зартушт

Бинои оташкада

Авесто

Авесто ва наскхои он

Сухане кутох

Авесто ба забони порсй

Авесто ба забони сода, шево ва расо

Оин ва чашн

Намози Ашуй

Гуиши дурустй суруди ростй

Оини Седрэпушй

Баргузидани дин

Намози куштй бастан

Гуиши дурустй суруди он

Барсам дар ниёиш

Барсам чист ва чарост?

Гохонбор

Чашнхои Гохонбор

Мехргон

Чашни Мехргон

Фарвардингон

Чашни Хамаравонон ва Фравахарон

Чахонбинй

Фарвахр дар оини Маздясно

Намоди Фарвахр

Офариниши чахон

Ки Яздон аз ночиз чиз офарид?

Фалсафаи дини бехй

Чахонбинй дар дини Маздясно

Рухоният дар дини бехй

Рухониёни дини бехй

Фарханг

Дин ва хуввият

Созандагй ва вайронкорй

Дин ва сиёсат

Кудратталабии динхо

Ирондустй ва бехдинй

Дигарсонихо

Posted in Авесто, Ашу Зартушт, Бехдин, Готхо, Омузиш, Сиёсат, Фарвахр, Хуввият, Хувият, Чашнхо, Uncategorized | Tagged: | 1 Comment »

Оё хар ирондуст бехдин ва хар бехдин ирондуст аст?

Posted by zandguy on October 29, 2008

Оё хар ирондуст бехдин ва хар бехдин ирондуст аст?

Навиштаи Сармубад Дастур Озаргушасп

 

Ба хушнудии Ахуро Маздо

Дуруд бар фарвахри Маздяснон!

 

Ин ду нома аз он су навишта мешавад ки дигарсонй (тафовут) миёни бехдин ё зартуштй буданро бо ирондуст будан дарёбед ва дар поён битавонед як бехдинро аз як ирондуст ё механдуст бишиносед.

 

Хамонгуна ки медонед, имрузхо дини бехй дар чахон миёни ирониён ва анирониён дар густариш аст ва то кунун бисёре ба оини Маздясно сэдрэпуш шудаанд.

Дар миёни ин сэдрэпуш шудагон гуфтугу бар сари он ки абзори санчиши бехдин будан чист ва бехдин кист бисёр аст. Дар ин миён бисёре аз ирониёни хаммехани мо бар ин бовар хастанд ки чун Иронро дуст доранд аз Ислом безорад ё ин ки чун дини бехй дини ниёконашон будааст, пас онхо ба хамин осонй бехдин ё зартуштй хастанд. Дар ин нома ва номаи пасин кушиш мешавад, ки сухане кутох перомуни «Оё хар ирондуст бехдин ё хар бехдин ирондуст аст?» навишта мешавад.

 

Дустони гиромй, хамонгуна ки медонед, акнун 1400 сол аст ки андешаи фарзандони Оллох дар хоки Иронвич ба зури шамшер бар мардумони мо ситам мекунад. Аз ин руст, ки бисёре аз мардумон ба Ислом аз сари душманй баромадаанд ва дигар худро мусалмон намедонанд. Ин мардум 2 гурух хастанд:

Нахуст гурухе ки худро хирадгаро ё материализм медонанд ва хеч дин ё падидаи бартаре ба номи худоро намепазиранд ва бисёре аз инхо худро фарзандони Анушервон Куруши Бузурги Хахоманишй медонанд. Бар хамин дидгох аст ки худро зартуштй ё навбехдин медонанд.

Гурухи дуввум худро механдуст ва душмани тозй, турк ё мугул ва хар бегонае медонанд, пас бар ин бовар хастанд ки хамчун ниёконашон бехдин ё зартуштй хастанд.

 

Боястй бидонед ки аз диди дини бехй харду нодуруст мебошад ва хечкадом дар дини Ахуро Маздо ва ё Ашу Зартушт бехдин нестанд. Механдуст ё гохе нажодпараст хастанд.

            Дар номаи пасин перомуни ин ки пас чи касе бехдин ё зартуштй аст ва оё бехдин механдуст ба гунаи нажодпараст аст сухан меравад.

 

Дар панохи ростй бошед!

 

Вижагихои як зартуштй

https://behdin.wordpress.com/2008/10/03/zartoshti/

Бехдин кист?

https://behdin.wordpress.com/behdin/

Posted in Бехдин, Сиёсат, Хувият | Tagged: , , | Leave a Comment »

Чудоии дин аз сиёсат

Posted by zandguy on October 7, 2008

«Чудоии дин аз сиёсат» ё «Чудоии дин аз хукумат»

Оё дин аз сиёсат ё давлат чудо аст ва бояд бошад?

Навиштаи Мубад Комрон Чамшедй

 

Барои додани посухи дуруст ва мантикй бояд ки нахуст таърифе аз «дин» ва «сиёсат» ба даст дод, то бар асоси он посухе барои ин пурсиш ёфт.

 

Дин

Агар динро ба таври куллй «рох ва равиши зиндагй» ва ё «чахонбинй» бидонем, чи ба шакли «худомарказ» ва чи «инсонмарказ» ва ё хар «марказ»-и дигар, онгох тамоми андешаву гуфтор ва кирдори хар кас бар асоси дин ё чахонбиниаш шакл мегирад, то ончо ки хар чизе, аз чумла корхои зиндагии у бар пояи он анчом меёбанд.

Бо ин хисоб дар майдони фаррохноки зиндагй, кори сиёсй, ичтимой, давлатй ва хар кору кушиши дигаре чой мегирад.

 

Сиёсат ва кори сиёсй

А. Сиёсат ба маънои «тадбир» ё «чораандешй» ва ё пайдо кардани бехтарин шеваи халли масоил бо таваччух ба шароит мебошад.

Агар гуфта шуда, ки «инсон чонваре сиёсй аст» (Арасту, садаи чахоруми пеш аз мелод) бадин мафхум аст, ки инсон танхо чондоре аст, ки дар баробари руйдодхо тавоноии жарфнигарй ва ташхиси рохи халхои гуногунро дорад. Бино бар таърифи боло, андоза ва чигунагии ин тавоной ба гунае ба дин ва чахонбинии фард пайванд пайдо мекунад.

B. Сиёсат ба маънои оми он, яъне андешаву гуфтор ва кирдор дар ростои ба даст овардани мавкеият ва шароите барои таъсир бар як чомеа аз болои харами он, дар чахорчуби фардй ва ё созмонй мебошад.

Бар асоси чунин таърифе шояд «давлат» ва ё аз он хам гуётар «кудрати хокима» вожахое бехтар барои расидани мафхум бошанд.

С. Сиёсат дар рахт ва пушиши бозии сиёсй, яъне тазохурот ба рох андохтан ва додани шиорхои «марг бар…» ва «зинда бод…» ва гайра.

D. Кори сиёсй ба мафхум дар пайванд бо мавриди B, яъне сиёсат ба маънои кудрати хокима таъриф мешавад, ки хадаф аз он расидан ба шароит ва мавкеияте дар чомеа аст, ки битавон аз боло бар он таъсир гузошт.

 

Гуфтем ки дини хар касе, яъне чахонбинии у, чойгохи уро дар баробари корхои ичтимой рушан мекунад. Агар сиёсатро ба чами «тадбир» ё «чораандешй» бигирем, хар инсоне бо хар дине ба гунае чораандеш аст! Пас дин аз «чораандешй» чудо нест, яъне чораандешй бо инсон ва ва дар ниходи у аст.

Аммо чигунагии чудоии дин аз кудрати хокима маколаи дигаре аст, ки бозмегардад ба таъриф ва мафхуми хар дин ва шевахои андешаву гуфтор ва кирдори дорандагони он бар пояи он чахонбинй; ки хубу бад ва ё дурусту нодуруст будани он бозмегардад ба натоичи созанда ва ё вайронгар, ки ин шевахои рафторй барои хар ичтимое дорад.

Пас бояд боз хам «дин»-ро бештар бишкофем, то чигунагии ин робитаро дарёбем. Дар вокеъ бояд бибинем, ки хадафи вокеии хар дин чист? Агар ба динхои бузурги мавчуд дар сатхи чахон нигохе бияндозем, мебинем ки чигуна дар бархе вижагихо хамсонй доранд ва бархе чудой. Хамсонии динхои «худомарказ»-ро шояд битавон дар як вожа кутох кард: «тамомиятхохй» (бихонем «кудратталабй»), кудрате ки ба зохир аз суи худост ва ба истилох «илохй» аст.

Таъбиру корбурд ва судчуй аз чунин кудрати худой дар дасти инсонхоест, ки худро вомдор ва намояндаи комилу мухтори заминии чунин худое медонанд!

Оё то кунун чунин кудрати худой ки дар дасти худоёни заминй буда аст дар ростои хушбахтии хонадони инсонй ба кор бурда шуда аст?

Оё хушбахтии инсон замонат шуда аст ва ё хушбахтй, худкомагй ва чохталабихои фард ё афроди махдуде?

Посухро дар таърих ва кучаи паскучахои чомеаи башарй бояд ёфт.

Паёмади он чи ки кудратхои фардй ва ба зохир бархоста аз ягона кудрати чахонии «худованд» бар сари хонадони инсонй оварданд, аглаб чуз вайронй, куштор ва хуфкон чизи дигаре набудааст! Таърих гувохи додгарй аст!

Хамсонии дигари ин адён, ки наметавон онро ба хеч руй нодида гирифт, эчоди чудой миёни пайравони яке бо дигаре ва хатто бархурд ва чангу «дигаркушй» ба бахонаи дин ва мазхаб буда аст. Агарчи талошхое аз суи рахбарони динхо мешавад, то миёни оштй баркарор намоянд, аммо «тамомиятхохй» сабаб мешавад, ки дар вокеият чашми дидани ракибро надошта бошанд ва ё ба далели худро «дини охир» ё «нажоди баргузида» донистан ва ё ба хар бахона ва боваре аз ин даст, сабаб мешавад то дар чое боз оташи душманй забона бикашад ва корро ба нобудии якдигар бикашонад. Албатта хуб медонем ки дар тамоми ин маврид низ «дин» як бахона аст ва «кудратталабй» далели зербиной ва мояи асливу хамешагй аст.

Пас баростй бояд падидаи «кудратталабй»-ро вошикофт ва дид, ки бехтарин шеваи бархурди созанда бо ин вижагй чист?

 

Кудратталабй – Бартаричуй – Зургуй

Кудрат, як вожаи тозй(арабй) аст, ки баробари онро дар забони порсй неру ва тавон аст, ки ба гуш рост ва дуруст менишинад ва бори мусбат дорад ва «арзиш» аст. Аммо замоне ки бо пасванди «талаб» (сифати феълй) ё «талабй» (хосили масдар)-ри тозй дармеомезад (кудратталаб – кудратталабй) боз манфй мегардад ва буи тунду тез, зур ва зургуй ба машом мерасад ва «зидарзиш» мешавад.

Нерухохй, нерумандй, нерудихи, тавонбахшй, тавонхохй… арзишхои неку мусбат буда ва ба мафхуми хостани неруву тавон барои анчоми коре созанда ва мусбат мебошад, дар холе ки «зургуй» ва «кудратталабй» ба мафхуми хостани кудрат барои зери по гузоштани хакку хукуки дигарон аст.

Яке аз вижагихои растохез ва чунбиши фикрй-фархангй-ичтимоии Ашу Зартушт табдили зидарзишхо ба арзишхо буд. У неру ва кудратро аз «зур» гирифт ва дар «ростй» ва «хубй» гузошт.

Дар фарханги иронй чунин мероси пургано неку мусбат шинохташуда ва доштану пардохтан ба он суфориш шуда аст.

Зи неру буд мардро ростй,

Зи сустй кажжй зояду костй.

 

Аз сафари дуру дарози мукадиммачинй бозгардем ва ба бароянди ончи ки дастёбии «дин» ба «давлат» аст, нигохе шоён бияндозем:

Он гох ки гуфта мешавад «дин» ба «давлат» даст меёбад, яъне ки «дастгохи динй», яъне «рухоният» ё «динмандон» ба абзори кудрати давлатй ё хукуматй даст биёбанд. Аз ончо ки фарз бар «кудратталаб» будан ва «тамомиятхох» будани дин аст, натичае чуз фочиае зиёнбор барои чомеаи башарй ва мухити табий нахохад дошт.

Дар инчо шояд пурсише пеш ояд: Пас дине ки «кудратталаб» набошад, оё шоиста аст ки ба абзори хукумат даст ёбад?

Посухи мантикй ба ин пурсиши мантикй метавнад ин бошад ки:

«Усулан дине ки кудратталаб набошад, ниёзе барои даст ёфтан ба кудрати давлатй ва хукуматй надорад!»

Аз суи дигар, он инсонхое ки давлат ва хукуматро дар хар системе ташкил медиханд, бояд озод бошанд ки хар дине ки мехоханд дошта бошанд ва ё хатто надошта бошанд, бо ин шарт ки давлатмардон ичозаи онро надошта бошанд, ки динашонро низ бар сандалии тасмимгирй ва ичрой чой диханд.

Ончики мебояд дар марказ карор гирад «шоистагй ва хирадварй» аст, то созандагии кишвар ва чахон замонат шуда, мардум аз амнияти маънавй ва моддй бархурдор гашта ва ба андешаи «бани одам аъзои якдигаранд» майдони кирдор бахшида шавад.

Пас аз хамин дидгох шоиста ва дуруст он аст, ки дар конунхои асосии кишвархои чахон ин амри мухим ва хаётй, ки хамон чудоии дин аз давлат аст, гунчонида шавад.

Пас руихамрафта метавон натича гирифт ки дин бояд аз давлат ва хукумат чудо бошад.

Мумкин аст инчо чунин пурсише пеш ояд:

Аз ончо ки бархе аз динхо кудратталаб ва бартаричуянд, оё дуруст аст ки бовармандон ба чунин динхое ба давлат рох биёбанд?

Посух он аст ки чун асоси кори хар чомеаи демократй бар озодии гузиниш (интихоб) аст, пас хар фард метавонад бидуни дар назар гирифтан ё матрах шудани бовари диниаш хам баргузинад ва хам баргузида шавад. Албатта рушан аст, ки хар фард барои баргузидан ва ё баргузида шудан бояд дорои он бунёнитарин вижагихои пазируфташуда аз суи чавомеи пешрафта ва шахригар бошад.

Ин мардуми хар чомеа хастанд, ки бояд аз «огохй»-и кофй ва албатта озодии комил барои гузиниш бархурдор бошанд, то бидонанд ки чи касонеро барои намояндагии худ ва додани неруи давлатй ба дасташон парвона бидиханд. Пас бояд огохиро дар чомеа боло бурд ва ин худ ниёз ба фарохам будани озодихои асосй монанди баён ва гайра дар чомеа дорад.

Мухимтар аз хама, огохй аз ин нукта аст, ки агар «дин» ё «чахонбинй» барои созандагй, пешрафт ва ободониву оромиши чахонй набошад, набояд онро пазируфт ё бовар кард то майдони кудрат биёбад. Агар хам дар дине зода шудаем, ки огохем корбурд ва натоичаш барои мардуми чахон манфй ва вайронгар аст, хирад хукм мекунад ки аз он чудо шуда ва нагзорем ки рушд кунад.

Бар хилофи онон ки мегуянд доштани хар дине бехтар аз бединй аст, ман бар ин боварам, ки «бединй бехтар аст аз доштани дине вайронгар».

Posted in Сиёсат | Tagged: , , | Leave a Comment »